ตลาดนัด ข้าวเปลือก กุดจับคึกคัก

0
601

สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จัดตลาดนัดข้าวเปลือกวันแรกคึกคัก เกษตรกรนำ ข้าวเปลือก มาจำหน่ายกว่า 200 ตัน เป็นเกือบ 3 ล้านบาท

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 เป็นจุดเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจุดที่ 4

ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของจังหวัดอุดรธานีในฤดูกาลผลิต 2561/62 โดยจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 4 ครั้งๆละ 5 วัน ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด ครั้งที่ 2 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด ครั้งที่ 3 วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด และครั้งที่ 4 ที่สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

โดยราคากลางซื้อขายข้าวเปลือก ประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ข้าวเปลือก กข.6 ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ราคา 12,200 บาท/ตัน ข้าวเหนียวเปลือกคละ ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ราคา 11,300 บาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ต้นข้าว 42 กรัม ราคา 15,800 บาท/ตัน ต้นข้าว 40 กรัม ราคา 15,600 บาท/ตัน ต้นข้าว 38 กรัม ราคา 15,400 บาท/ตัน ต้นข้าว 36 กรัม ราคา 15,200 บาท/ตัน

สิ่งเจือปนไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ไม่หัก ถ้าเกิน หักเปอร์เซ็นต์ ละ 10 กิโลกรัม/ตัน ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ไม่หัก ถ้าเกิน หักเปอร์เซ็นต์ ละ 15 กิโลกรัม/ตัน สรุปปริมาณซื้อขายข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย

ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 37,097 กิโลกรัม เป็นเงิน 563,873 บาท ข้าว กข.6 178,153 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,172,964 บาท รวมทั้งสิ้น 215,250 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,736,837 บาท วันแรกมีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย 133 ราย ซึ่งเกินกว่าจำนวนคิวที่สหกรณ์กำหนดไว้วันละ 100 คิวเท่านั้น

นายจำลอง ศรีเต่า ประธานสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกเป็นประจำทุกปี และในทุก ๆ ปีก็จะมีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกุดจับ ให้ความสนใจนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายกับสหกรณ์เป็นจำนวนมาก จนฉางที่สหกรณ์มีอยู่ไม่สามารถรองรับประมาณข้าวเปลือกที่สมาชิกสหกรณ์และพี่น้องเกษตรกรนำมาจำหน่ายได้เพียงพอ

โชคดีที่กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 500 ตัน

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยงบก่อสร้าง เป็นเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีฉางหรือพื้นที่ในการเก็บรักษาข้าวเปลือก ที่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ทำมาจำหน่ายกับสหกรณ์ได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนี้สหกรณ์ยังเตรียมการสำหรับการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรัง และให้สหกรณ์เป็นตัวกลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก

ซึ่งสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ก็พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้มีความอยู่ดี กินดี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here