ทศ.นครอุดรฯ จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ

0
142


เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2562


โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1-10 ผู้จัดการสถานธนานุบาล1-2 และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมในการอบรม


ด้วยกลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค งานรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ และงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน การบรรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเครือข่าย อสม.ด้านสาธารณสุขส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และการนำเสนอนวตกรรมสุขภาพของ อสม.ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิทยากร จาก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 8 นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 8,กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้อบรมจำนวน 150 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here