มทบ.24 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ใหม่-เก่า

0
625

มณฑลทหารบกที่ 24 ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ และการบังคับบัญชา ตามที่มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป


วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ได้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ระหว่าง พลตรีชาญชัย เอมอ่อน กับ พลตรีวินัย เจริญศิลป์ ตามที่มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 และ พลตรีวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เสร็จแล้ว ได้เดินทางมายัง ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อกระทำพิธีรับ–ส่ง หน้าที่ อ่านพระบรมราชโองการ แล้วมอบเอกสารรับ- ส่งหน้าที่ พร้อมมอบธงประจำหน่วย มทบ. 24

พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ และตลอดระยะเวลาที่ได้รับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับทุกคน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนทหารทุกท่านเป็นอย่างดี ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวง เกิดจากทุกท่านได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสติปัญญา ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความเสียสละ มีความสมัครสมานสามัคคี มีความรักใคร่กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนทำให้ภารกิจของมณฑลทหารบกที่ 24 บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ทุกประการ สำหรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ท่านใหม่ พลตรีวินัย เจริญศิลป์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง มั่นใจว่าท่านจะสามารถนำพามณฑลทหารบกที่ 24 ไปสู่ความก้าวหน้าและพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้กำลังพลทุกนาย จงมีความมั่นใจและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อหน่วยมณฑลทหารบกที่ 24 อันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน


พลตรีวินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 คนใหม่ กล่าวว่า ตนเอง จะสานต่อโดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำรงไว้อย่างเคร่งครัด จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม มีคุณธรรม และขอยืนยันต่อหน้าบรรดาท่านทั้งหลายอีกครั้ง การอันใดก็ตามที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดแก่มณฑลทหารบกที่ 24 และชาติบ้านเมืองแล้ว ตนเองจะดำเนินการให้ถึงที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพร้อมที่จะนำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 2 ทั้งจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มขีดความสามารถ


สำหรับประวัติโดยย่อ พล.ต.วินัย เจริญศิลป์ ผบ.มทบ.24 คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ที่อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี คู่สมรส นางประภาวรรณ เจริญศิลป์ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหิน ปริญญาตรี ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ตำแหน่งที่สำคัญ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ,เสนาธิการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด , เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด ,รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด ,รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี และปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here