“ผต.พิเศษ นร.หารือผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานยางพารา”

0
305

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พันตำรวจโทสมบูรณ์ สาระสิทธิ์ และพันตำรวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีปัญหามลพิษจากโรงงานยางพารา โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรรสารประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี ผู้ประกอบการโรงงานยางพาราในพื้นที่จงหวัดอุดรธานี อาทิ บริษัทวงศ์บัณฑิตอุดรธานี จำกัด ,บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด( มหาชน) , บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(แม่น้ำโขง)จำกัด ,บริษัท ไทยฮั้วยางพาราจำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูมิรับเบอร์ไทยอีสเทิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU )

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมทววิภาคีกับผู้ประกอบการโรงงานยางพาราขนาดใหฐ่ในจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ผู้ประกอบการโรงงานยางพารายินดีให้ความร่วมมือในการรณรงค์รับซื้อยางก้อนถ้วยที่มีค่า เปอร์เซ็นต์ DRC 70 เปอร์เซ็นต์และเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แต่ยังมีรายละเอียดบางประการที่จำเป็นต้องมีการหารือเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสัมฤทธิ์ผล จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU )ในวันนี้ ก่อนที่จะจัดให้มีการลงนามอีกครั้งหนึ่ง

ทีมข่าวส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here