เทศกาลมะม่วงของดี สินค้าเกษตรอุดรธานี

0
302

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ห้างบิ๊กซีอุดรธานี จัดงานเทศกาลมะม่วง ของดีสินค้าเกษตรอุดรธานี (Mango festival)ส่งเสริมการจำหน่าย เชื่อมโยงด้านการตลาด ผู้ผลิตพบผู้บริโภค และแก้ปัญหาผลผลิตที่อาจจะล้นตลาด

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ห้างบิ๊กซีอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลมะม่วง ของดีสินค้าเกษตรอุดรธานี (Mango festival) โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบิ๊กซีอุดรธานี กลุ่มเกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานเทศกาลมะม่วง ของดีสินค้าเกษตรอุดรธานี ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุมภวาปี

ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวม 6,293 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิต จำนวน 455 ราย ให้ผลผลิตนอกฤดูในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม และผลผลิตออกมากในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี

ซึ่งมีปริมาณผลผลิต 6,797 ตันต่อปี เป็นการส่งเสริมการจำหน่ายและเปิดช่องทางเชื่อมโยงด้านการตลาดผู้ผลิตพบผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาผลผลิตที่อาจจะล้นตลาด

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กับทีมผู้บริหารบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี สำนักงานเกษตรอำเภอ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง ร่วมกันจัดงาน มีวิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วงที่นำผลผลิตมาร่วมจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 30 กลุ่ม

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า มะม่วงเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทย และจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยเกษตรกรทั่วไปสามารถปลูกได้ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในตลาดทั่วไป และส่งขายให้แก่บริษัทเอกชนโดยผ่านตัวแทนของกลุ่ม ซี่งมีราคาสูงสามารถเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี มูลค่าปีละหลายล้านบาท และการผลิตมะม่วงของจังหวัดอุดธานี

นอกจากเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนแล้ว ยังมีการเปิดตลาดเกษตรเพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยยมาจำหน่ายในวาระต่างๆแล้ว ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมทำบันทึกความร่วมมือ(MOU)ในการจำหน่ายสินค้าให้แก่โรงพยาบาลของรัฐซึ่งเป็นการกระจายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่งด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและสถาบันการเกษตร ที่ได้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพจำหน่ายให้กับชาวอุดรธานีได้บริโภค

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here