อุดรรับ รางวัลจังหวัดสะอาด และอปท.ทีมีผลงานดีเด่นปี 2561

0
755
รางวัลจังหวัดสะอาด

พ่อเมืองอุดร และนายกเล็กนครอุดร เข้า รับ รางวัลจังหวัดสะอาด และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ผวจ.เล็งกำจัดขยะมูลฝอย ปี 2562 ให้เป็นรูปธรรม นำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะ “ประชารัฐ” คือ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ประชาชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักการ “3Rs หรือ 3ช คือ Reduce-ใช้น้อย Reuse-ใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่”

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด และรางวัลระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี รับรางวัลชมเชย ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง โดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านสาธารณสุข จากระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร สู่เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City)ในครั้งนี้ด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลัก 3 R หรือ 3 ช. คือ Reduce Reuse Recycle ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟมและจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2562 ตั้งเป้ากำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here