รับฟังความคิดเห็น ปรับภูมิทัศน์หนองขอนกว้าง

0
337

มทบ.24 ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี เปิดเวที รับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ชุมชน ค่ายประจักษ์ศิลปาคม และชุมชนรอบค่าย ในการปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณหนองขอนกว้าง เพื่อชาวชุมชนและประชาชนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ ในการออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สโมสรนายทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 24 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ได้เปิดการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและความต้องการ ของประชาชน ชุมชน ค่ายประจักษ์ศิลปาคม และชุมชนรอบค่ายในการปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณหนองขอนกว้าง เพื่อชาวชุมชนและประชาชนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อในปี พ.ศ.2559 เทศบาลนครอุดรธานี ได้เคยปรับปรุงสวนสาธารณะหนองขอนกว้าง มาแล้วครั้งหนึ่ง ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสถานที่และการใช้ประโยชน์จากสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ได้มีการขุดลอกหนองขอนกว้าง โดยเป็นโครงการของกรมชลประทานเป็นผู้นำในการขุดลอก และสวนสาธารณะหนองขอนกว้าง มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ตามกาลเวลา จึงมีความจำเป็นและสมควรได้รับการปรับปรุง

เพื่อชาวชุมชนและประชาชนทั่วไป จะได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ และ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำต่างๆ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม (ลอยกระทง) ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนและประชาชนทั่วไป และยังเป็นการช่วยในการรองรับน้ำและช่วยป้องกันการเกิดน้ำท่วมได้อีกด้วย

โดยสวนสาธารณะหนองขอนกว้าง มีเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ แนวความคิดในการกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ทางจักรยาน ทางเดินวิ่ง โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งแยกเลนทางเดินวิ่งและทางจักรยานให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พันธุ์ไม้

โดยรอบสวนฯทำการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และความมีเอกลักษณ์ของบริเวณ โดยปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดเป็นกลุ่ม มีระบบรดน้ำอัตโนมัติทั่วทั้งพื้นที่และปลูกพันธุ์ไม้พุ่มประดับเพื่อความสวยงาม นอกจากนั้นจะได้จัดให้มีสนามกีฬา ขนาดสนามตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบบไฟฟ้าและดวงโคมส่องสว่าง ทำการติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง

โดยรอบบริเวณสวนสาธารณะฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและความสวยงามของสวนสาธารณะฯ ก่อสร้างห้องน้ำ รวมทั้งห้องน้ำของผู้พิการให้ผู้ใช้บริการสามารถมีห้องน้ำใช้งานได้สะดวก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นมีรูปแบบสนามเด็กเล่นที่มีมาตรฐาน นอกเหนือสิ่งอื่นใดในการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองขอนกว้างในครั้งนี้ ก็จะได้นำข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงให้ดีที่สุดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here