อุดรเปิดปฏิบัติการหยุดยั้งการแพร่ระบาด ยาเสพติด ( มีคลิป )

0
334

จังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด จ.อุดรธานี ร่วมกับ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ และเทศบาลนครอุดรธานี เปิดปฏิบัติการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดและแหล่งมั่วสุม ชุมชนพาสุขมั่นคง ที่ยังคงมีปัญหาการระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้น

บ่ายวันนี้(2 พฤศจิกายน 2561)ที่ชุมชนพาสุขมั่นคง เทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “มาตรการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดและแหล่งมั่วสุม ชุมชนพาสุขมั่นคง เขตเทศบาลนครอุดรธานี” โดยมีนายปราโมทย์ ธัญพืช รองผวจ.อุดรธานี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.24 นายวัชรินทร์ สตุลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี จนท.ปปส.ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ของชาวชุมชนที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า ชุมชนพาสุขมั่นคง เดิมเรียกว่า ชุมชนผาสุก มีผู้อยู่อาศัย 206 ครัวเรือน มีประชากร 1,017 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและว่างงาน ฐานะยากจน มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่รุนแรง ประชากรส่วนหนึ่งเป็นผู้เสพและผู้ค้า ลักษณะบ้านส่วนใหญ่เป็นเพิงพักพิงชั่วคราวไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี ต่อมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ได้เช่าสถานที่ของเทศบาลนครอุดรธานี 11 ไร่เศษ ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนเรศวร

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนผาสุกเดิม และเป็นการรองรับผู้ที่เคยอาศัยริมถนนนเรศวร จำนวน 220 ครัวเรือน ประชากร 729 คน และมีผู้อาศัยริมถนนนเรศวรเดิมอีก 10 ครัวเรือน และยังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่รุนแรง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ และเทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการ 3 ระยะ ระยะแรกระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 ปฏิบัติการค้นหาและนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ปราบปรามนักค้ารายสำคัญ นายทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักค้ารายย่อยในชุมชน และการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ด้วยการจัดระเบียบสังคม

โดยบูรณาการสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ บริเวณทางเข้าชุมชน และจัดชุดลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อย ป้องปรามการกระทำผิดด้านยาเสพติดและแหล่งมั่วสุม รวมทั้งปัญหาต่างๆที่ผิดกฎหมาย

ระยะที่สอง ห้วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในชุมชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และระยะที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม การประเมินสถานการณ์ และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ ก็เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด

เฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำอีก คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yoceQov9Sm0[/embedyt]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here