ข่าวรอบอุดร

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14

 หนองคาย องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14
                องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อ.เมือง จ.หนองคาย
                เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 ม.ค. 63 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะไปตรวจเยี่ยมครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย
                โดยได้เยี่ยมชมผลการดำเนิ
นงานและปัญหาอุปสรรคของการจั
ดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เยี่ยมชมทักษะวิชาชีพ บูธนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ตัวแทนนักเรียนโรงเรี
ยนราชประชานุเคราะห์ 14 ได้กล่าวต้อนรับองคมนตรี จากนั้นพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญพระราชกระแสความห่
วงใยในเรื่องการพัฒนาการศึ
กษาให้เยาวชนเป็นอนาคตที่สำคั
ญของชาติ ให้โอวาทแก่นักเรียน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้
อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู และ นักเรียนทุกคน
                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
กษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เปิดทำการสอน 4 ระดับ คือ ระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,100 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ได้ใช้ระบบ ดีแอลทีวี ช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รั
บสัญญาณจากมูลนิธิไกลวังกล และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง ตามจำนวนห้องเรียน มีการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่
อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ทั
นสมัย  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี ได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะอาชีพ NT สูงกว่าระดับประเทศ O –net สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้.
////////////////////////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button