มหกรรมเครื่องจักร และเทคโนโลยีสบายดีอีสาน 2018

0
340
มหกรรมเครื่องจักร

กลุ่มจังหวัดสบายดี เปิดตัว “งาน มหกรรมเครื่องจักร และเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018” ครั้งแรก ยกทัพเทคโนโลยีไฮเทคโชว์ศักยภาพเต็มที่ หวังเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิต เตรียมความพร้อมสู่ โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

วันนี้(29 ตุลาคม 2561)ที่ลานหน้าอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี รักษาราชการแทนประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มจังหวัดสบายดี นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย นายณัฐพงศ์ คำวงปิ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมชัย เผ่าผา ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพัดทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และคณะ

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเครื่องจักและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018 (SABAIDEE E-SAN INDUSTECH EXPO 2018) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน

นายสิธิชัย จินดาหลวง รักษาราชการแทนประธานกลุ่มจังหวัดสบายดี กล่าวว่า งาน“มหกรรมเครื่องจักร และเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการในพื้นที่ ผ่านการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการไปแล้ว

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับของการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้และประสบการณ์ของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ซึ่งนอกจากจะทำให้พัฒนาธุรกิจของตนเองได้แล้ว ยังก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตได้อีกด้วย

“นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เรายังจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง กิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Food Truck ในหัวข้อ “Why Food Truck?” โดย กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม Food Truck กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการเสวนาจาก DEPA ในหัวข้อ “

ตัวช่วยผู้ประกอบการ การอุดหนุนเพื่อการ เริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล” และพิธีมอบรางวัล SME Hi Tech of the year” นายสิธิชัย จินดาหลวง กล่าว นายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุน

ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 SMEs กลุ่ม Start up นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจนำเอาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุตสาหกรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของในการดำเนินงาน ก็คือ การยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การ Transform SMEs ในภาคการค้า การบริการ และการเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการยกระดับตัวเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับโลกได้

ทั้งนี้ การจัดงาน “มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018 (SABAIDEE E-SAN INDUSTECH EXPO 2018)” เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

มีการจัดแสดงโชว์อุตสาหกรรมการผลิต และไฮเทคโนโลยีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 70 บูธ อาทิ ค่ายหุ่นยนต์เติมฝัน ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มคลัสเตอร์ฟู้ดทรัค และกลุ่มเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการเกษตร

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก สมาพันธุ์ SMEs ไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon) สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการ (Business Matching) กิจกรรมส่งเสริมการค้าขายโดยผู้ประกอบการ SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้มาจัดแสดงสินค้าที่มีคุณภาพให้เลือกชม และเลือกสรรด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมงาน 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here