ข่าวบ้านเฮา

อบรม อสรจ.ราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์

                เรือนจำกลางอุดรธานี จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง สามารถให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น คัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน ก่อนส่งสถานพยาบาลเพื่อเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว

                เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลาคณกลับใจ เรือนจำกลางอุดรธานี นางสาวพัชรี ปรีชนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)โดยมี ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลกองบิน 23 ร่วมพิธี

                นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานี มีผู้ต้องขังในการควบคุม 5,072 คน มีผู้ต้องที่มีภาวะเจ็บป่วยและมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหอบหืด ทั้งชายและหญิง จำนวน 325 คน มีสถิติส่งต่อผู้ป่วยออกรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกไป-กลับเฉลี่ย 120 ครั้ง/เดือน นอนรักษาตัวเฉลี่ย 20 ครั้ง/เดือน ซึ่งในจำนวนนี้มีที่ต้องส่งต่อด้วยภาวะฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน การดูแลผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยจึงเป็นภารกิจที่สำคัญของเรือนจำ อีกทั้งการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยธรรม

                ในปี 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งเน้นในการด้านการส่งเสริมด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านบริการทางการแพทย์ บริการทางการพยาบาล โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และองค์ความรู้ดานสุขภาพในเรือนจำให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) โดย อสรจ. เป็นหนึ่งในนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นภารกิจสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังอื่นๆสามารถให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ การเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำ ดูแลผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต เฝ้าระวังโรคติดต่อ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยหรือ ได้รับอุบัติเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ก่อนการส่งตัวไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาและเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว

                ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ต้องขังเด็ดขาด ชั้นดี มีความประพฤติดี มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาที่จะดูแลผู้ต้องขังอื่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ชาย 118 คน หญิง 32 คน วิทยากรจากโรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button