นครอุดร ทุ่มงบกว่า 62 ล้านบาท ปรับปรุงสวนสาธารณะ หนองสิม

0
794
หนองสิม

เทศบาลนครอุดรธานี รับฟังความคิดเห็นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ หนองสิม ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ

ตามความต้องการของประชาคมและชุมชน ก่อนเริ่มดำเนินการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม สวนสาธารณะหนองสิม เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี และนายดาวเรือง

หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี เปิดเวทีรับฟังและ แสดงความคิดเห็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสิม

นายอิทธพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศบาลนครอุดรธานีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศของสวนสาธารณะให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ประชาชนสามารถใช้เพื่อการนันทนาการ เพิ่มพื้นที่ปอดของเมืองเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเมือง ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกภาคส่วน อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป โดยจะมีการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินและลู่วิ่ง ทาสีแบ่งช่องลู่วิ่งและทางจักรยาน สร้างสนามเด็กเล่น

สร้างป้ายสวนสาธารณะหนองสิม ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะสวนปู่หนองสิม ปรับปรุงศาลาพักผ่อนรอบหนองสิม ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา อาคารบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว อาคารหลังปั๊มสูบน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้รอบสวน ย้ายและปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้พุ่มโดยรอบ สร้างระบบรองรับน้ำและระบบน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อบำรุงสวนสาธารณะหนองสิม

นายอิทธิพนธ์ฯ กล่าวต่อไปว่า โครงการจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เป็นงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 47,234,000 บาท งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2561 จำนวน 15,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 62,234,000 บาท เมื่อแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบครบถ้วน ทั้งด้านการสันทนาการและการกีฬา ด้านประเพณี และวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการสาธารณสุข

รวมทั้งมีพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และสิ่งแวดล้อมมนุษย์ (Human Environment) ในเขตเมือง ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างจะมีการปิดพื้นที่เพื่อให้เครื่องจักรก่อสร้างดำเนินงาน อาจได้รับผลกระทบ ด้านการจราจร บริเวณ การก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง และการก่อสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้เวลาระยะยาวอาจส่งผลให้ผู้เคยใช้บริการสวนสาธารณะหนองสิม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ได้รับความสะดวก ทางเทศบาลนครอุดรธานี ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามจะมีการพูดคุยในเรื่องการจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here